څنګه یو سالم ماشوم وروزو؟

ماشومان زموږ او ستاسو د ټولنې یوه مهمه برخه جوړوي. د نن ماشومان د سبا لویان دي؛ یعنې که نن دوی سم وروزل شول، نو پرته له شکه چې راتلونکي …

څنګه یو سالم ماشوم وروزو؟ Read More